Công trình tiêu biểu

Địa chỉ: SEPZONE LINH TRUNG III

Vị trí tham gia: Chủ Trì Thiết kế kết cấu (Hợp tác thiết kế với công ty M.I.T.A BUSINNESS CONSTRUCTION & SERVICES Co.Ltd)

Địa chỉ: Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị trí tham gia: Chủ Trì Thiết kế kết cấu (Hợp tác thiết kế với công ty M.I.T.A BUSINNESS CONSTRUCTION & SERVICES Co.Ltd)